Dobré jablká
E-shop s donáškou
E-shop

Všeobecné podmienky súťaže 

 

I. Úvod

Tieto všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci webového portálu www.dobrejablka.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

II. Organizátor súťaže

1. Organizátorom súťaže (ďalej len ako „súťaž“) je spoločnosť BONI FRUCTI, spol. s r.o., so sídlom Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19106/B (ďalej len ako „Organizátor“).

 

2. Organizátor vydáva tieto všeobecné podmienky súťaže (ďalej len ako „podmienky súťaže“).

 

3. Účelom súťaže je podpora a propagácia Organizátora a slúži na podporu predaja tovarov a služieb Organizátora.

 

III. Účastníci súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

 

2. Účasť na súťaži má dobrovoľný a bezodplatný charakter.  

 

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu ( dohodári) k Organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám (pestovateľské firmy, ktoré sú členmi Ovocinárskeho družstva Bonum, so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 837 829, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 513/B). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.

 

4. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

 

IV. Pravidlá Súťaže

1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

  1. Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na stránke súťaže (www.dobrejablka.sk alebo www.bonifructi.sk ),
  2. Splní ďalšie dodatočné podmienky súťaže, ktoré sú uvedené v osobitných podmienkach súťaže, resp. na stránke www.dobrejablka.sk alebo www.bonifructi.sk  v príslušnej časti venujúcej sa súťaži,
  3. Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát.

 

2. Po prihlásení sa súťažiaceho do súťaže v zmysle bodu 1 písm. a) tohto článku sa jeho poskytnuté údaje uložia do excelovskej tabuľky. Ku každému zaregistrovanému súťažiacemu je pridelené poradové číslo.

 

3.  Výherné poradové číslo sa žrebuje tým spôsobom, že generátor náhodných čísiel vyžrebuje jedno náhodné poradové číslo. Výhercom sa stáva ten zaregistrovaný súťažiaci, ktorému bolo pridelené vyžrebované poradové číslo.

 

4. Organizátor vyžrebuje ďalšie poradové číslo tým istým spôsobom, ako je uvedené v bode 3. tohto článku. Súťažiaci, ktorému bolo pridelené vyžrebované poradové číslo, sa stáva náhradníkom.  

 

V. Výhry

1. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

 

2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

 

3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

 

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

 

5. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor týmto oznamuje výhercovi, že zdaneniu podliehajú prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 350 € (v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení). V súlade s §8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení organizátor pri poskytnutí výhry oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora súťaže.

 

VI. Spôsob odovzdávania výhier

1. Organizátor bude kontaktovať výhercu e-mailom. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 5 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu (resp. výhercov) kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníka.

 

2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníka do 5 dní, náhradník stráca nárok na výhru a súťaž sa končí bez určenia výhercu.

 

3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 5 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry.

 

4. V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplní inú podmienku v zmysle týchto všeobecných podmienok súťaže, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto článku.

 

5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva náhradník, ak splní všetky podmienky podľa týchto všeobecných podmienok súťaže. Ak ani náhradník neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok súťaže, súťaž sa končí bez výhercu.

 

6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom.

 

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa) ako aj so spracovaním údajov:

  • za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
  • pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom súhlasí s poskytnutím adresy a telefónneho čísla.

 

2. Organizátor vyhlasuje, že nezískava a nezhromažďuje od účastníkov žiadne dodatočné osobné údaje.

 

3. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

4. Účastníkovi prislúcha právo pristupovať k obsahu jeho osobných údajov a právo požiadať o ich úpravu, doplnenie alebo odstránenie v zmysle príslušných ustanovení zákona č.122/2013 Z. z.

 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@dobrejablka.sk.

 

6. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za to, keď účastník súťaže podá nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia informovanie výhercu o výhre a/alebo doručenie výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca výherca právo na výhru.

 

7. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

 

7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

 

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

 

2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť.

 

3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

 

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

 

5. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

 

6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom, resp. obmedzenom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 

7. Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky súťaže sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto všeobecných podmienok súťaže u Organizátora. Tieto všeobecné podmienky súťaže sú platné od 03.10.2016.

Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.